Les instal·lacions elèctriques s'han d'inspeccionar periòdicament

Les instal·lacions elèctriques s'han d'inspeccionar periòdicament
Altres
Les inspeccions ajuden a mantenir la protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient.
La seguretat en les instal·lacions elèctriques té per objecte la prevenció i limitació de riscos (protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient)
Comprovi un manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques en funció del tipus d'instal·lació i de l'ús i, a més, inspeccions periòdiques obligatòries per a algunes.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió estan regulades en el Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, el qual dedica la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-05 a les inspeccions d'aquestes instal·lacions.
Aquest reglament forma part de la Reglamentació de Seguretat Industrial, que té per objecte la prevenció i limitació de riscos, així com la protecció contra accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient. La reglamentació de seguretat industrial no és d'aplicació exclusiva als establiments industrials, sinó que també ho és per a altres usos, habitatges, edificis administratius, comercials, sanitaris, ... etc.
Pel que fa a instal·lacions elèctriques de baixa tensió, hi ha inspeccions inicials i les periòdiques i que s'hagin de realitzar depèn del tipus d'ús de la instal·lació i de la seva potència, no totes les instal·lacions de Baixa Tensió s'han de sotmetre a inspecció.
Inspeccions inicials.
Seran objecte d'inspecció, un cop executades les instal·lacions, les seves ampliacions o modificacions d'importància i prèviament a ser documentades davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma, totes les següents instal·lacions i, a més, periòdicament segons s'indica:
Inspeccions periòdiques, cada 5 anys
Instal·lacions industrials que necessiten projecte, amb una potència instal·lada, superior a 100 kW
Locals de pública concurrència
Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places
Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW
Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW
Quiròfans i sales d'intervenció
Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
Inspeccions periòdiques, cada 10 anys
Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges de potència total instal·lada superior a 100 kW
Els agents facultats per a poder realitzar les inspeccions de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió són els organismes de control autoritzats per a actuar en aquest camp reglamentari.
Com a resultat de la inspecció, l'organisme de control d'emetre un certificat d'Inspecció, en el qual figuraran les dades d'identificació de la instal·lació i la possible relació de defectes, amb la seva classificació, i la qualificació de la instal·lació, que podrà ser:
Favorable: Quan no es determini l'existència de cap defecte molt greu o greu. En aquest cas, els possibles defectes lleus s'han d'anotar per a constància del titular, amb la indicació que haurà de posar els mitjans per solucionar-abans de la propera inspecció.
Condicionada: Quan es detecti l'existència de, almenys; un defecte greu o defecte lleu procedent d'una altra inspecció anterior que no, hi hagi corregit.
Negativa: quan s'observi, almenys, un defecte molt greu.
Els únics agents facultats per a reparar els possibles defectes detectats en el transcurs d'una inspecció són els instal·ladors habilitats per actuar en l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Logo brand

.   .