La salut i la seguretat dels treballadors/ores contra els riscos relacionats amb lexposició a camps electromagnètics

La salut i la seguretat dels treballadors/ores contra els riscos relacionats amb lexposició a camps electromagnètics
Altres
Pocs EPI efectius
Quan hi ha presència de risc per camps electromangètics, d'acord amb el Reial decret 299/2016, l'empresa ha d'avaluar el risc i, si el resultat ho requereix, cal establir mesures preventives.
Aquestes mesures estaran en la línia de l'eliminació del risc en origen, adopció de procediments de treball que comportin una exposició menor als camps electromagnètics, elecció d'equips que generin camps electromagnètics menys intensos, ús de mesures de protecció col·lectiva, limitació de la durada i intensitat de l'exposició i, com a últim recurs, si les mesures anteriors no són suficients, shaurà de recórrer a l'ús de Equips de Protecció Individual (EPI) per part de les persones que treballen.
Cal remarcar que aquesta darrera mesura, la d'ús d'EPIs, no és una possibilitat molt realista, ja que pocs equips aporten una protecció efectiva.
Per a la protecció de la persona davant dels camps elèctrics, l'únic equip que podria aportar protecció seria la roba de protecció conductora, d'acord amb la UNE-EN 60895, en tensió fins a 800 kV de tensió nominal en corrent altern i ± 600 kV en corrent continua, però que la seva finalitat no és específicament la de protecció davant de camp elèctric, sinó que és la de treball a potencial i passar a formar part del sistema conductor, quedant el cos que està a l'interior protegit -gàbia de Faraday-. (sense entrar en com és d'aparatosa una protecció d'aquest tipus).
Per protegir qui realitza el treball davant dels camps electromagnètics només hi ha els equips que es fabriquin dacord amb la norma DIN 32780-100 Roba de protecció. Protecció contra camps electromagnètics en el rang de freqüència de 80 MHz a 1 GHz. No n'hi ha per a tot tipus de freqüències.
Per això, es denota que la protecció individual només es podria arribar a considerar en casos molt concrets, per això les mesures preventives anteriors a l'ús d'un EPI han de ser amb què s'ha d'abordar aquest risc.
Tot i que sense que el seu disseny estigui específicament previst per a protecció de camps electromagnètics, alguns EPI poden reduir el risc d'algun dels efectes que es deriven de l'exposició a camps electromagnètics, com ara guants antiestàtics, roba de protecció antiestàtica, calçat antiestàtic, que aporten un efecte de dissipació de càrrega elèctrica que es pugui generar o acumular al cos.
Així mateix, els EPI que protegeixen del xoc elèctric (però que no protegeixen del camp elèctric ni magnètic), com poden ser un casc aïllant de l'electricitat, guants aïllants, maniguets aïllants, roba aïllant de l'electricitat o calçat i cobrertors aïllant de botes (o roba conductora ja indicada anteriorment).
En el cas de treballar en entorns amb camps electromagnètics intensos, també cal analitzar els efectes que es poden produir, per l'acció d'aquests camps, sobre altres EPI que s'utilitzin, com ara, per exemple, l'escalfament d'una puntera de seguretat d´un calçat si aquesta és d´acer.
Com a conclusió deriva que el més important és actuar sobre la protecció col·lectiva, ja que la individual difícilment podrà ser la solució.

Logo brand

.   .