La promoció de la salut a la feina

La promoció de la salut a la feina
Altres
La Promoció de la salut a l'empresa no és només una activitat de la medicina del treball
La política en matèria de prevenció tindrà per objecte la promoció de la millora de les condicions de treball dirigida a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina, com indica la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, per tant, promoure la salut a la feina
Igual que la resta d'actuacions en el camp de la prevenció de riscos laborals, les actuacions per a la promoció de la salut a la feina han d'estar integrades en l'estructura i els processos de l'empresa i és important que es formulin per escrit els principis en els que es basa aquesta política de promoció de la salut a la feina, quedant clar el compromís actiu de la direcció i del conjunt de l'estructura jeràrquica amb l'exemple donat a les actuacions quotidianes. Per descomptat, tot això requereix la dotació dels recursos necessaris (materials i humans).
També és important que s'aconsegueixi la participació activa dels treballadors/es en la presa de decisions i el desenvolupament de les accions promoció de la salut a la feina.
La totalitat de les accions previstes per a la promoció de la salut a la feina han de quedar implementades en els programes de formació tant inicial com contínua, i per a tot el personal de l'empresa, amb independència del seu nivell.
Tot sistema necessita un control periòdic, per la qual cosa les intervencions previstes en aquest camp han de revisar-se per la direcció de l'empresa de forma periòdica respecte al seu desenvolupament i als resultats (mesurar i avaluar). Per això, entre d'altres, es considerarà la informació sobre estrès laboral, indicadors de salut, queixes, factors de risc, índexs d'accidentalitat, absències per ITCC, retenció del personal, productivitat, estudis cost/benefici, etc. I tot això formant part d‟un pla d‟avaluació sistemàtica i de millora contínua.
Pel que fa a les accions dins de la gestió de recursos humans i l'organització del treball no només cal que “es prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut a l'hora d'encomanar-los les tasques”, com ja recull la Llei 31/1995, sinó que per a la promoció de la salut dels treballadors/ores és important tenir en compte les habilitats, aptituds i experiències dels mateixos a l'hora de planificar i organitzar les tasques i procediments de treball i , en la mesura del possible en cada activitat, tractar amb una participació activa dels treballadors/es en el disseny i presa de decisions pel que fa a la salut a la feina ia la seva organització. Quan es requereixi, es realitzen accions perquè adquireixi/millorin les referides capacitats.
També dins de l'organització del treball es cuidarà que les exigències que es requereixin no siguin escasses ni excessives, que es promou un bon clima de treball, que s'acorden mesures específiques per a la conciliació de la vida personal amb la laboral, que hi ha comunicació a través de canals àgils i adequats i que es duguin a terme programes de desenvolupament personal dels treballadors/ores.
Pel que fa a l'entorn extralaboral, la responsabilitat social de l'empresa tindrà en consideració les afectacions mediambientals del procés, per prevenir els efectes nocius de la seva activitat sobre la població i l'ambient, o, per altres vies, donar suport activa iniciativas socials o relacionades amb la salut.
La promoció de la salut a la feina és un concepte global que requereix com a punt de partida que a l'empresa ja es compleix tota la normativa vigent en prevenció de riscos laborals.
El compromís de l'empresa d'acceptar i implementar els objectius bàsics de la promoció de la salut a la feina i d'orientar les seves estratègies cap als seus principis, és el que es persegueix a la Declaració de Luxemburg que la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP) va elaborar l'any 1997, la declaració de Barcelona de 2002 enfocada a les “bones pràctiques en salut a la feina”, o la declaració d'Edimburg de l'any 2010, posant èmfasi aquesta última a la “Salut i benestar mental a la feina”.

Logo brand

.   .