La normativa s'escriu i el llenguatge condiciona

La normativa s'escriu i el llenguatge condiciona
Altres
Els termes que s'utilitzen en els documents normatius (convenis, normes, legislacions, ...) poden donar a entendre conceptes erronis o que no són els que es pretenien transmetre.
Per exemple, l'OIT està treballant en el Projecte de conveni sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament en el món del treball i en el seu article 7 es proposa:
Tot membre ha d'adoptar una legislació i polítiques que garanteixin el dret a la igualtat ia la no discriminació en l'ocupació i l'ocupació, incloent a les treballadores, així com als treballadors i altres persones pertanyents a un o diversos grups vulnerables o grups en situació de vulnerabilitat que estan afectats de manera desproporcionada per la violència i l'assetjament en el món del treball.
En aquest text, l'expressió "desproporcionada" pot portar a interpretacions que es puguin entendre com "proporcionades" certes situacions.
O l'ús del terme "afectats", que dóna a entendre que ja hi ha hagut perjudicis, quan el més adequat seria "exposats", ja que s'està tractant de fer prevenció.
O altres casos en què la decisió del text final pugui ser matisat i tenir un nivell d'exigència de diferent magnitud, com, en referència al mateix exemple citat abans, que al final es pugui decidir substituir "que garanteixin" per "que vetllin per" , o també substituir "estan" per "puguin estar".
Què és el que s'escriu o com de tradueix, pot tenir efectes en què es reflecteixi la fidelitat del "esperit" previst del text.

Logo brand

.   .