Formació - Cursos específics del sector metall-

Quan: 18-01-2019
Categoria: Altres

Renovació de l'acreditació homologació de Prevenactiva, SLU

per part de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, per impartir els continguts dels cursos específics del sector metall establerts en el II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall amb àmbit territorial estatal.

Denominació Acció formativa

 • Nivell bàsic
 • Delegats de prevenció
 • Personal oficina
 • Directius
 • CNAE 24: Treballs de fabricació, producció i transformació del ferro, de l'acer i dels metalls no ferris, i primera transformació (fabricació de l'acer, fosa de metalls, fabricació de motlles, fabricació de tubs i similars).
 • CNAE 30.1 I 33.15: Treballs de construcció, reparació i manteniment naval en drassanes i moll
 • Treballs de forja
 • Operaris en Treballs de soldadura i oxitall
 • Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja
 • Operaris de màquines de mecanitzat per abrasió
 • Operaris de màquines de mecanitzat per deformació i tall del metall
 • Operaris en activitats de tractaments superficials de les peces de metall: desgreixatge, neteja, decapat, recobriment, pintura
 • Operaris en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i acoblament en fàbriques
 • Treballs de fusteria metàl·lica
 • Operaris en Treballs de joieria
 • Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i / o equips electromecànics (indústria aeroespacial, etc.)
 • Treballs en tallers de reparació de vehicles
 • Treballs d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d'informació i dades (TICs)
 • Instal·ladors i reparadors de línies i equips elèctrics
 • Treballs de lampisteria, instal·lacions de calefacció-climatització, instal·lacions d'aigua calenta sanitària i instal·lacions solars tèrmiques
 • Treballs de manteniment, reparació i instal·lació d'ascensors
 • Treballs d'aïllament i impermeabilització
 • Treballs de muntatge d'estructures tubulars
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
 • Treballs d'instal·lacions, manteniment i reparació d'infraestructures de telecomunicacions (TIC i digitalització)
 • Treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
 • Treballs d'un altre tipus d'instal·lacions com ara instal·lacions solars fotovoltaiques o instal·lacions eòliques
 • Treballs de recuperació i reciclatge de matèries primeres secundàries metàl·liques
 • Treballs de control de qualitat, verificació i inspecció de matèries en curs de fabricació i en productes acabats del sector
 • Conductors / transportistes
 • Conductors de carretons elevadors
 • Operadors de pont-grua
 • Operadors de plataformes elevadores
 • Operaris en magatzem i logística i aprovisionament en els processos de fabricació (incloent entre altres activitats l'empaquetat, preparació de productes, reprocessament, amb l'ajuda o no d'elements mecànics i altres tasques d'aprovisionament i subministrament de materials i components)
 • Conductors de grues mòbils autopropulsades
 • Activitats que no es trobin expressament regulades en aquest conveni
 • CNAE 24: Treballs de fabricació, producció i transformació del ferro, de l'acer i dels metalls no ferris, i primera transformació (fabricació de l'acer, fosa de metalls, fabricació de motlles, fabricació de tubs i similars).
 • CNAE 30.1 I 33.15: Treballs de construcció, reparació i manteniment naval en drassanes i moll
 • Treballs de forja
 • Operaris en Treballs de soldadura i oxitall
 • Operaris de màquines de mecanitzat per arrencada de ferritja
 • Operaris de màquines de mecanitzat per abrasió
 • Operaris de màquines de mecanitzat per deformació i tall del metall
 • Operaris en activitats de tractaments superficials de les peces de metall: desgreixatge, neteja, decapat, recobriment, pintura
 • Operaris en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i acoblament en fàbriques
 • Treballs de fusteria metàl·lica
 • Operaris en Treballs de joieria
 • Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i / o equips electromecànics (indústria aeroespacial, etc.)
 • Treballs en tallers de reparació de vehicles
 • Treballs d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d'informació i dades (TICs)
 • Instal·ladors i reparadors de línies i equips elèctrics
 • Treballs de lampisteria, instal·lacions de calefacció-climatització, instal·lacions d'aigua calenta sanitària i instal·lacions solars tèrmiques
 • Treballs de manteniment, reparació i instal·lació d'ascensors
 • Treballs d'aïllament i impermeabilització
 • Treballs de muntatge d'estructures tubular