Els escenaris d'exposició a les fitxes de dades de seguretat (FDS)

Els escenaris d'exposició a les fitxes de dades de seguretat (FDS)
Altres
Els escenaris d'exposició a les fitxes de dades de seguretat (FDS)
Atenció a la informació d'escenaris d'exposició que es trobi en les FDS
Per a determinades substàncies, les que són produïdes en una quantitat anual superior a 10 tones per sol·licitant de registre, s'ha de proporcionar una fitxa de dades de seguretat ampliada, amb escenaris d'exposició adjunts.
Un escenari d'exposició és una descripció de la manera en què pot controlar l'exposició de les persones a una substància perquè es pugui garantir que aquesta es faci servir de manera segura. Cada escenari d'exposició es refereix a una forma d'ús identificada o a un grup d'usos similars identificats, com ara la formulació, la transformació o la producció d'un article. Descriu les condicions operatives i les mesures de gestió del risc que garanteixen un ús segur de la substància per a tal ús.
Els escenaris d'exposició poden incloure una sèrie de «escenaris coadjuvants». Un escenari coadjuvant descriu totes les activitats «coadjuvants» de l'ús identificat (per exemple, la barreja, l'envasat en recipients petits, l'aplicació d'una substància mitjançant polvorització, etc.).
Els escenaris d'exposició també recullen el tractament a nivell mediambiental.
El format en què es presenta a l'informació dels escenaris d'exposició no està definit d'una forma concreta, de manera que en algun casos pot presentar dificultats en la identificació de la informació pertinent per a l'usuari.
La ECHA i les parts interessades han treballat en l'harmonització del disseny i de les frases utilitzades i recomanen un format de l'escenari d'exposició que inclogui les següents quatre seccions:
Secció del títol;
Condicions d'ús que afecten a l'exposició;
Càlcul de l'exposició;
Orientacions perquè els usuaris intermedis avaluïn si l'ús que fan de la substància està dins dels límits de l'escenari d'exposició.
Si a la FDS consten escenaris d'exposició, haurà d'identificar el o els escenaris d'exposició que descrigui (n) els usos identificats que vostè realitzi i ha d'implantar les condicions d'ús incloses en qualsevol escenari d'exposició rebut per al seu ús o adoptar les mesures adequades.
En la informació de presenten:
Les «condicions operatives» (CO) són un conjunt d'informació sobre l'ús d'una substància. Descriuen els tipus d'activitats a què es refereix l'escenari d'exposició: quant, amb quina freqüència i durant quant de temps s'utilitza una substància i en quin tipus de processos, a quines temperatures, etc., s'usa.
Les «mesura de gestió del risc» (MGR) es refereix a una activitat o un dispositiu que limita o impedeix l'exposició directa i indirecta de les persones i del medi ambient a una substància durant l'ús. Entre les mesures de gestió del risc aplicades a usos industrials s'inclouen la ventilació per extracció local (VEL), els equips de protecció individual (EPI), ...
Pel que fa als treballadors hauran de revisar les següents qüestions:
Coincideixen les característiques del producte (concentració de la substància en una mescla, viscositat, etc.) amb les especificades en el escenaris d'exposició?
Es compleixen les condicions de ventilació general (volum ambiental, interiors / exteriors)?
Són les condicions que controlen l'emissió de la substància (sistemes de transferència, contenció, temperatura, mètode d'aplicació) coherents amb les especificats en el escenaris d'exposició?
Arriben les mesures de gestió del risc especificades i en ús l'eficàcia requerida?
Es compleixen les mesures organitzatives (formació, manteniment) adoptades?
documentació:Guia sobre fitxes de dades de seguretat i escenaris d'exposició ECHA 2018

Logo brand

.   .