ELECTRICITAT: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE AT I BT_ CONVENI METALL (OBRES DE CONSTRUCCIÓ)_RECICLATGE

Operaris sector metall obres construcció
Durada
4 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1. Definició dels treballs.
– Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
– Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
– Centres de transformació.
– Subestacions.
– Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
– Instal·lacions provisionals d'obra.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà,
màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors,
perxes de verificació d'absència de tensió).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– RD 614/2001.– Manipulació manual de càrregues.
– Treballs en altura.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
– Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d'ancoratge
i estructures.

Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall
A qui es dirigeix
Operaris sector metall obres construcció

Logo brand

.   .