El deure de l'empresari de donar protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals

El deure de l'empresari de donar protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals
Altres
Cal una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells de protecció existents
Un dels plantejaments interessants en prevenció de riscos laborals és anar cap a un disseny de condicions de treball intrínsecament segures, amb la recerca d'un nivell de risc tan baix com sigui raonablement factible, que és el que en anglès d'expressa com ALARP, "As low as reasonably practicable", ja que s'han de fer aquelles activitats de prevenció que garanteixin un major nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, incloses les relacionades amb els mètodes de treball i de producció.
La normativa actual arriba a determinar que l'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador, necessitat que requereix els plantejaments indicats en el paràgraf anterior.
Quan es tracta de baixar el risc no s'han d'oblidar els possibles riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Logo brand

.   .