El conflicte treball-família; un risc psicosocial

El conflicte treball-família; un risc psicosocial
Altres
És important intervenir preventivament a nivell de cultura empresarial
Es fa especialment complex coordinar quotidianament les tasques remunerades (treball a l'empresa) i les tasques domèstiques i de cura a familiars, així com els seus temps, és el que es coneix com a conflicte treball-família (CTF) o doble presència en l'actual context socioeconòmic.
El concepte de doble presència duu associat el de doble absència tant dels espais i temps familiars com dels laborals. Es refereix a no abastar ni arribar a fer tot el que exigeix cada esfera.
Els horaris, la càrrega de treball, la possible autonomia a la jornada de treball, els ritmes de treball, són factors que depèn com es conjuguin afavoriran o minoraran que hi hagi un risc psicosocial en l'àmbit laboral. Tot això s'ha d'abordar amb perspectiva de gènere.
La doble presència introdueix a l'anàlisi de la “càrrega total” d'ambdós tipus de treballs (el remunerat i el de cures familiars no remunerada) una dimensió qualitativa de les exigències, és a dir, no es tracta només de la quantitat de treball/tasques i de temps invertit, sinó també de l'esforç de gestió i organització del conjunt del treball, amb la dificultat que suposa encaixar els diferents temps i activitats.
Per a l'avaluació del risc, en molts casos s'utilitza la metodologia FPSICO que, tot i que el CTF no es va incorporar en el seu disseny com a possible risc psicosocial, sí que permet fer una aproximació si es fa un bon ús de l'eina ja que l'aplicació del FPSICO té l'opció seleccionar diferents tipus d'informe (agrupats i comparatius) que permeten analitzar els diferents ítems i factors de risc psicosocial creuant amb les unitats d'anàlisi (lloc de treball, sexe, edat, tipus de contracte, etc.).
En funció de les característiques de l'empresa, s'ha de considerar incloure com a unitats d'anàlisi, a més dels llocs de treball, el sexe, l'edat, el tipus de contracte, el tipus de jornada i si la persona té a càrrec seu persones dependents (menors, majors o amb discapacitat).
L'assessorament del personal tècnic en prevenció de riscos laborals considerarà la millor adaptació a les característiques de l'empresa on es realitzarà l'avaluació i, així mateix, s'haurà de fer la consulta a la representació del personal treballador.
Els resultats de l'avaluació orientaran sobre quins punts cal fer més acció, però, en primer lloc, és important intervenir preventivament a nivell de cultura empresarial. La política empresarial ha d'estar compromesa amb la conciliació de la vida laboral i familiar.
Atès que l'evidència científica mostra que els països amb polítiques, cultures i pràctiques més igualitàries i amb més suport polític i social a les mares i pares treballadors mostren millor índexs de salut, és important intervenir des de la prevenció de riscos laborals per tal d'aconseguir que organitzacions i empreses siguin més igualitàries.
Font
NTP 1185 Conflicto trabajo-familia o doble presencia como riesgo psicosocial: Marco conceptual y consecuencias - INSST
NTP 1186 Conflicto trabajo-familia o doble presencia como riesgo psicosocial: Evaluación y medidas preventivas - INSST
 

Logo brand

.   .