Directrius per a la gestió dels riscos psicosocials

Directrius per a la gestió dels riscos psicosocials
Altres
Seguretat i salut psicològiques a la feina
Hi ha hagut la publicació de la UNE-ISO 45003:2021 (Desembre de 2021) Gestió de la seguretat i salut a la feina. Seguretat i salut psicològiques a la feina. Directrius per a la gestió dels riscos psicosocials.
Com per a la resta de riscos a l'entorn laboral, els riscos psicosocials han d'avaluar-se i planificar les accions preventives derivades de l'avaluació (eliminant, reduint i/o controlant el risc), així com la seva implementació, revisió, i millora del sistema de gestió de la prevenció.
Quan en una empresa la prevenció de riscos laborals estigui gestionada sobre la base de la ISO 45001 les orientacions per al tractament del risc psicosocial es troben en aquesta recent ISO 45003, que també conté l'enfocament de promoció del benestar a la feina.
Els perills psicosocials es relacionen amb la manera com s'organitza la feina, els factors socials a la feina i els aspectes de l'ambient de treball, els equips i les tasques perilloses. Els perills psicosocials poden estar presents a totes les organitzacions i sectors, i en tot tipus de tasques, equips, i formes de treball.
En el fons, els perills psicosocials deriven de condicions de treball dolentes, deficients i/o adverses (organització, interacciones amb les expectatives, necessitats, capacitats i/o actituds dels treballadors), ja sigui perquè s'han projectat malament o s'han implantat o mantingut malament.
L'afectació en negatiu a les persones que treballen poden afavorir una salut deficient i condicions lligades (per exemple, malalties cardiovasculars, trastorns musculoesquelètics, diabetis, ansietat, depressió, trastorns del son) i conductes no saludables associades (per exemple, ús indegut de substàncies, alimentació poc saludable).
Com a tota parcel·la de la prevenció de riscos laborals, l'èxit de la gestió del risc psicosocial depèn del compromís de tots els nivells i funcions de l'organització, especialment de l'alta direcció.

Logo brand

.   .