Creació de l'Autoritat Laboral Europea (ELA)

Creació de l'Autoritat Laboral Europea (ELA)
Altres
Una peça més del Pilar Europeu de Drets Socials.
Per garantir que les normes de la UE sobre mobilitat laboral s'apliquin de manera justa, simple i efectiva, al setembre de 2017 es va anunciar la creació de l'Autoritat Laboral Europea (ELA)
Posteriorment es van realitzar les consultes i una avaluació d'impacte, el que va derivar en la presentació d'una proposta legislativa al març de 2018 i al febrer de 2019 es va assumir un acord provisional per part de la Comissió, el Parlament i el Consell van arribar a un acord provisional sobre la proposta al febrer de 2019.
L'Autoritat hauria d'estar en funcionament el 2019 i assolir la seva plena capacitat operativa per 2024. La seu de l'ELA es situarà a Bratislava.
La finalitat de l'ELA
Facilitar l'accés de les persones i els empresaris a la informació sobre els seus drets i obligacions, així com als serveis pertinents.
Donar suport a la cooperació entre països de la UE en l'aplicació transfronterera de la legislació pertinent de la Unió, inclosa la facilitació d'inspeccions conjuntes.
Mediar i facilitar una solució en casos de disputes transfrontereres entre autoritats nacionals o interrupcions en el mercat laboral.
Integrar una sèrie de comitès i xarxes existents, simplificant així la cooperació entre els països de la UE i eliminant la fragmentació.
les seves tasques
Per tal d'assolir els seus objectius, l'Autoritat realitzarà les tasques següents:
a) facilitar l'accés a la informació i coordinar EURES (xarxa europea de serveis d'ocupació)
b) facilitar la cooperació i l'intercanvi d'informació entre els estats membres amb vista a l'aplicació i compliment coherents, eficients i efectius de la legislació de la Unió pertinent;
c) coordinar i donar suport inspeccions concertades i conjuntes (entre Estats membres);
d) realitzar anàlisis i avaluacions de riscos sobre qüestions de mobilitat laboral transfronterera;
e) donar suport als estats membres en la creació de capacitats per a l'aplicació i compliment efectius de la legislació de la Unió pertinent;
f) donar suport als estats membres en la lluita contra el treball no declarat;
g) intervenir en els litigis entre els estats membres sobre l'aplicació de la legislació de la Unió pertinent.
REGLAMENT (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 20 de juny de 2019 pel qual es crea l'Autoritat Laboral Europea, es modifiquen els Reglaments (CE) 883/2004, (UE) no 492/2011 i (UE) 2016/589 i es deroga la Decisió (UE) 2016/344

Logo brand

.   .