COVID-19 serà temporalment contingència professional derivada d'accident de treball

COVID-19 serà temporalment contingència professional derivada d'accident de treball
Altres
Personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris malalts de COVID-19
 
El Reial Decret "Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de l'COVID-19" inclou una referència a la qualificació de la malaltia de la CIOVID-19
L'article 9 estableix que es considerarà com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi de virus SARS-CoV-2 durant l'estat d'alarma.
Les prestacions de Seguretat Social que causi el personal que presta serveis en centres sanitaris o sociosanitaris, inscrits en els registres corresponents, i que en l'exercici de la seva professió, hagin contret el virus SARS-CoV-2 durant qualsevol de les fases de l'epidèmia, per haver estat exposat a aquest risc específic durant la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris, quan així s'acrediti pels serveis de prevenció de riscos laborals i salut laboral, es consideren derivades d'accident de treball, a l'entendre complerts els requisits exigits en l'article 156.2.e) de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
Aquesta previsió s'aplicarà als contagis de virus SARS-CoV2 produïts fins al mes següent a la finalització de l'estat d'alarma, acreditant aquest extrem mitjançant el corresponent comunicat d'accident de treball que s'ha d'haver expedit dins del mateix període de referència.
En els casos de mort, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que la mort s'hagi produït dins dels cinc anys següents a el contagi de la malaltia i derivat de la mateixa, de conformitat amb el que disposa l'article 217.2 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Disposició transitòria tercera. Efectes de la qualificació com a contingència professional derivada d'accident de treball les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi del virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma.
L'assistència sanitària prestada als treballadors protegits en l'article 9 durant la declaració de l'estat d'alarma que, fins a la data d'entrada en vigor d'aquesta norma, s'ha vingut considerant com a derivada de contingència comuna, mantindrà aquesta qualificació.
No obstant això, un cop reconeguda la contingència professional de la prestació en els termes de l'article 9 l'assistència sanitària, derivada de la recaiguda com a conseqüència de l'contagi de virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma, tindrà la naturalesa de contingència professional.

Logo brand

.   .