Capacitació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris

Capacitació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris
Altres
La formació; una peça clau per reduir els riscos i efectes de l'ús dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient.
Des el 26 de novembre de 2015, els usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris han d'estar en possessió d'un carnet que acrediti coneixements apropiats per exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació que estableix el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre , pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
A més, s'han de tenir en compte les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desenvolupament, en particular en el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball i en el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual.
La gestió de la capacitació i la corresponents acreditació, sobre la base del Reial Decret 1311/2012, el regula cada comunitat autònoma:
ARAGON
ORDRE de 17 de desembre de 2015, del Conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, per la qual s'estableix el sistema d'habilitació dels carnets per a la utilització de productes fitosanitaris actualment en vigor, expedits a l'empara de l'Ordre de 8 de març de 1994 del Ministeri de la Presidència.
CATALUNYA
DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.
COMUNITAT VALENCIANA
DECRET 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es desenvolupen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana.
MADRID
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2016, del director general d'Agricultura i Ramaderia, per la qual es publiquen els models telemàtics de sol·licitud corresponents a diversos procediments administratius.
La formació pel que fa a PRL, ha de realitzar-la el Servei de prevenció i recordar que la prevenció de riscos laborals és necessària tant per a productes utilitzats en les activitats agràries com als utilitzats en altres àmbits.

Logo brand

.   .