Campanya de l'INSST per sensibilitzar sobre la importància d'evitar l'exposició a substàncies químiques cancerígenes o mutàgenes a la feina.

Campanya de l'INSST per sensibilitzar sobre la importància d'evitar l'exposició a substàncies químiques cancerígenes o mutàgenes a la feina.
Altres
A sp|activa col·laborem en la difusió de la campanya
Cal no oblidar la importància d'evitar l'exposició a substàncies químiques cancerígenes o mutàgenes a la feina. El càncer és una important causa de mort relacionada amb el treball a la Unió Europea.
La majoria dels casos de càncer d'origen laboral es podrien evitar si s'apliquessin correctament les mesures preventives com:
Substitució d'agents cancerígens o mutàgens.
Prioritzar que s'eviti la utilització en el treball d'agents cancerígens o mutàgens, en particular mitjançant la substitució per una substància o una barreja que, en condicions normals d'utilització, no sigui perillósa o ho sigui en menor grau per a la salut o la seguretat de els treballadors.
Identificació i avaluació de riscos.
Es procedirà, per a aquells casos que l'exposició a agents cancerígens o mutàgens durant el treball no s'hagin pogut evitar, a avaluar-los determinant la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició dels treballadors. Aquesta avaluació s'ha de repetir periòdicament i, en tot cas, cada cop que es produeixi un canvi en les condicions que pugui afectar l'exposició. Així mateix, es revisarà quan s'hagin detectat alteracions de la salut dels treballadors que es puguin deure a l'exposició a aquest risc.
Canvi de procediment d'ús
Si no es pot evitar el seu ús, cal fer canvis en el procediment d'utilització perquè en condicions normals no sigui perillós o ho sigui en menor grau per a la salut o la seguretat dels treballadors. Processos en sistema tancat i quan no es possible s'ha de garantir que el nivell d'exposició dels treballadors es redueixi a un valor tan baix com sigui tècnicament possible, per exemple, amb procediments i mètodes de treball més adequats, filtres, aspiracions (en condicions que no suposin un risc per a la salut pública i el medi ambient)
Altres mesures de prevenció
Ús d'envasos tancats, fer neteja (ha de ser regular, de terres, parets i altres superfícies), instal·lar dispositius d'alerta d'exposicions anormals, gestionar un control d'accessos, efectuar periòdicament controls de com es realitza l'activitat, mantenir una senyalització adequada, mesures individuals de protecció (disponibilitat, revisions, neteja, control d'ús adequat).
No s'ha de menjar o beure a les zones de treball on hi hagi aquest risc.
Disponibilitat de roba de protecció apropiada i amb llocs separats per guardar de manera separada les robes de treball o de protecció i les robes de vestir. El rentat i la descontaminació de la roba de treball es responsabilitzarà de l'empresari.
Disposar d'un lloc determinat per a l'emmagatzematge adequat dels equips de protecció i verificar que es netegen i se'n comprova el bon funcionament.
Temps necessari per a la neteja personal del personal que treballa en entorns amb presència d'aquests agents.
A més, es garantirà una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a aquest risc: abans de l'inici de l'exposició, a intervals regulars d'ara endavant, quan sigui necessari per haver-se detectat en algun treballador de l'empresa, amb exposició similar, algun trastorn que es pugui deure a l'exposició a agents cancerígens o mutàgens.
Campanya de l'INSST “Evitem AVUI el càncer laboral de DEMÀ”
#ActuaYAContraElCancerLaboralWeb de la campanya

Logo brand

.   .