C27) CONDUCTOR DE CARRETONS ELEVADORS

Personal que treballa amb carretons elevadors
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1.Definició dels treballs.
– Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2. Tècniques preventives específiques*
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
emprats en l'activitat de l'ofici.


*Factors de pèrdua d'estabilitat del carretó elevador, pèrdua d'estabilitat de la càrrega, operacions de càrrega i descàrrega, transport de càrregues, riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives. Xocs contra objectes. Atrapaments. Traumatismes.Normativa de referència. Drets i obligacions.Definició de l'equip i els treballs. Classificació.Identificació de riscos i mesures preventives*:Accessos.Normes de circulació.Distàncies de seguretat.Principis generals de càrrega.Pèrdua d'estabilitat de la càrrega.Elements de protecció i senyalització.Actuació en cas de bolcada. Mitjans auxiliars, equips intercanviables.Normes de manteniment i verificacions.Entorn de treball i interferència d'activitats.Equips de protecció individual.Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.

PRÀCTICA: Contacte amb l'equip de treball.Preparació de l'equip per al treball,equips intercanviables.Maneig segur de l'equip:Comprovacions diàries i periòdiques.Estabilitat de l'equip.Moviments amb càrregues i en buit.Treballs perills especials.Maniobres segures.Simulació de situacions de risc.Resolució de casos pràctics.Emergències.PAS
A qui es dirigeix
Personal que treballa amb carretons elevadors
Sessions

Sesión 1

Inici
20-09-2024
Horari
11:00 - 03:00
Ubicació
Crta. Santa Coloma, nº 11, 17003, GIRONA

Sesión 2

Inici
20-09-2024
Horari
05:00 - 09:00
Ubicació
CELRÀ

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .