C13) TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHÍCLES_CONVENI METALL (OFICI)

Modalitat:
Durada:
20 h
Temàtica:
Lloc:
GIRONA
inscriure'm

Contingut del curs

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària. 1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
Part Específica
2.1. Definició dels treballs
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball

– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.
- Avaluació i informació específica de riscos.
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips

Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Risc de corts en la manipulació de peces. Risc de cops contra objectes. Atrapament per peces. Caiguda d'objectes despresos. Riscos derivats de la manipulació de manual de càrregues. Sobreesforços. Riscos posturals. Risc de projecció de fragments o partícules. Riscos derivats de l'ús de maquinària, eines i útils. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Riscos derivats de la soldadura. Risc de contactes elèctrics i d'incendi. Cremades. Exposició a sorolls i vibracions. Atropellaments per vehicles. Riscos en espais confinats. Atmosferes explosives. Riscos derivats de la manipulació de vehicles GNC, GLP, híbrids i elèctrics i de la instal·lació d'alt voltatge en aquests.

II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Sessions

Inici: 30 de setembre 2021
Horari: 08:00 - 13:00
Ubicació: Plaça Francesc Macià,4, 17100, LA BISBAL D'EMPORDÀ
Inici: 7 de octubre 2021
Horari: 08:00 - 13:00
Ubicació: Plaça Francesc Macià,4, 17100, LA BISBAL D'EMPORDÀ
Inici: 14 de octubre 2021
Horari: 08:00 - 13:00
Ubicació: Plaça Francesc Macià,4, 17100, LA BISBAL D'EMPORDÀ
Inici: 21 de octubre 2021
Horari: 08:00 - 13:00
Ubicació: Plaça Francesc Macià,4, 17100, LA BISBAL D'EMPORDÀ

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres Proves COVID-19