Autoritat Laboral Europea (The European Labour Authority; ELA)

Autoritat Laboral Europea (The European Labour Authority; ELA)
Altres
Autoritat Laboral Europea per vigilar les normes de treball dels 17 milions de treballadors mòbils a la UE
Al setembre de 2017 va ser anunciada pel president Junker l'Autoritat Laboral Europea (The European Labour Authority; ELA), durant el seu discurs sobre l'Estat de la Unió Europea de 2017 per garantir que les normes sobre mobilitat laboral de la UE s'apliquin de manera simple, justa i efectiva.
Es va procedir a realitzar una avaluació d'impacte i a consultes, presentant una proposta legislativa el 13 de març de 2018. La Comissió, el Parlament i el Consell, al febrer de 2019 i de forma provisional, van arribar a un acord sobre la proposta.
En 2019 hauria d'estar en funcionament i en 2023 arribar a la seva plena capacitat operativa.
L'Autoritat Laboral Europea serà una estructura permanent, composta per aproximadament 140 membres del personal, alguns d'ells en comissió de servei dels països de la UE i actuant com a Oficials d'Enllaç Nacional.
Paper de l'ELA
Faciliti l'accés d'individus i ocupadors a informació sobre els seus drets i obligacions, així com a serveis rellevants.
Donar suport a la cooperació entre els països de la UE en l'aplicació transfronterera de la legislació pertinent de la Unió, inclosa la facilitació d'inspeccions conjuntes.
Mediar i facilitar una solució en casos de disputes transfrontereres entre autoritats nacionals o interrupcions del mercat laboral.
L'ELA ha de:
Proporcionar a les autoritats nacionals suport operacional i tècnic per intercanviar informació, desenvolupar rutines diàries de cooperació, dur a terme inspeccions i, si cal, resoldre conflictes.
Garantir les sinergies amb les agències existents de la UE en confiar en la seva experiència en termes de previsió d'habilitats, salut i seguretat en el treball, la gestió de la reestructuració de l'empresa i la lluita contra el treball no declarat.
Integrar una sèrie de comitès i xarxes existents, simplificant així la cooperació entre els països de la UE i eliminant la fragmentació.
Els països no es veuran obligats a treballar amb la nova autoritat i, en canvi, podran contribuir de forma voluntària.
Es va iniciar el procediment de selecció per a la seu d'ELA, acordat pels representants dels estats membres, i al maig de 2019 el Consell ha publicat les ofertes enviades per quatre països de la UE per a albergar la seu de la futura Autoritat Europea del Treball (ELA) en les següents ciutats:
- Bratislava (Eslovàquia)
- Nicòsia, (Xipre)
- Riga, (Letònia)
- Sofia, (Bulgària)
La decisió ha de ser presa a meitats de juny.

Logo brand

.   .