28 d'abril Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball -- La Prevenció de Riscos Laborals: Un Actiu Estratègic per a la Sostenibilitat Empresarial

28 d'abril Dia Mundial de la Seguretat i Salut al Treball -- La Prevenció de Riscos Laborals: Un Actiu Estratègic per a la Sostenibilitat Empresarial
Altres
El manteniment i el control dels canvis són claus per mantenir l'eficàcia de la prevenció
En el context empresarial, un actiu es defineix com un recurs que té un valor real o potencial per a l'empresa. De manera similar, la prevenció de riscos laborals s'ha de considerar un actiu, ja que la seva importància rau a salvaguardar tant els actius humans com els físics de l'empresa.
Actius Humans: Les persones que treballen són actius vitals per a una empresa. La seva salut i seguretat són fonamentals per al funcionament eficient i reeixit de l'empresa. La prevenció de riscos laborals se centra a protegir la salut i seguretat de les persones treballadores, assegurant que estiguin lliures de lesions, malalties i accidents al lloc de treball. En protegir les persones treballadores, l'empresa salvaguarda el capital humà, que és un actiu essencial per a l'èxit a llarg termini.
Actius Físics: A més dels recursos humans, a l'empresa també hi ha els actius físics, com equips, maquinària, instal·lacions i propietats. La prevenció de riscos laborals implica, en part, també la implementació de mesures per protegir aquests actius físics de danys, deterioraments o altres perills. La implementació de pràctiques de seguretat adequades i el compliment de normatives de prevenció de riscos laborals garanteixen que aquests actius siguin mantinguts en condicions òptimes, fet que contribueix a l'èxit operatiu de l'empresa.
Aquests actius físics han d'estar adequadament elegits i instal·lats i, posteriorment, amb un pes molt important a l'empresa, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es conservin durant tot el temps d'utilització unes condicions tals que garanteixin la seguretat i la salut del personal treballador en utilitzar aquests equips.
Aquest manteniment s'ha de fer tenint en compte les instruccions del fabricant o, si no n'hi ha, les característiques d'aquests equips, les condicions d'utilització i qualsevol altra circumstància normal o excepcional que pugui influir en el deteriorament o el desajust.
A més, per mantenir una prevenció efectiva, és essencial realitzar una “gestió de canvis” adequada, ja que qualsevol modificació en els processos, equips o procediments laborals pot generar nous riscos o intensificar els existents. Per tant, és fonamental fusionar el control de canvis amb la prevenció de riscos laborals. Això requereix una revisió minuciosa dels possibles impactes en la salut i la seguretat dels treballadors abans d'implementar qualsevol canvi, així com la identificació i la reducció dels riscos associats. A més, cal proporcionar capacitació als empleats afectats i assegurar una comunicació efectiva sobre els canvis i les seves implicacions per a la seguretat a la feina.
En conseqüència, la prevenció de riscos laborals resulta crucial per protegir tant els actius humans com els materials d'una empresa, garantint així el seu valor present i futur, i fomentant-ne l'estabilitat i el desenvolupament a llarg termini.

Logo brand

.   .